องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
 


โครงการสตรีตำบลกำปังปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก


          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ดำเนินการจัดโครงการสตรีตำบลกำปังปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ณ วัดบ้านจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อตรวจ/คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี PEP SMEAR สตรีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความรวดเร็วในการดูแลป้องกัน
          2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 30-70 ปี สามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
          3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และความรุนแรงของโรค
          4. เพื่อตรวจติดตามผลกลุ่มผู้ป่วยเดิม หรือกลุ่มเสี่ยงเดิม เพื่อทราบการดำเนินของโรคมะเร็งเต้านม
          5. ผู้ตรวจพบความผิดปกติของก้อนในเต้านม ได้รับการส่งต่อตรวจกับแพทย์โดยเครื่องมือที่ทันสมัย และส่งต่อเพื่อการักษาได้ทันเวลา
ผลการดำเนินโครงการ
          1. จัดอบรมให้ความรู้กับแกนนำในชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านมแก่กลุ่มแกนนำสตรี และสตรีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 ราย จำนวน 1 ครั้ง
          2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่งต่อสตรีที่คลำพบก้อนในเต้านม เพื่อตรวจกับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดครองกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย
          3. สตรีกลุ่มเสี่ยง จำนวน 8 ราย ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อทำ Mammograms ผลการตรวจปกติ ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
          4. จัดรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง และตรวจ PEP SMEAR และติดตามทุกกลุ่มเป้าหมายยและเพื่อติดตามการดำเนินโรค จำนวน 140 คน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
          5. ประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งผู้ป่วยที่สงสัยพบก้อนผิดปกติในเต้านม เข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05