องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง


ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ
2562
 
หลักการและเหตุผล      
          สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและความเป็นสังคมเมืองที่รุกเข้ามาแทนที่วีถีชีวิตแบบเดิม  ทำให้ครอบครัวเริ่มอ่อนแอ  ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  กิจกรรมของเด็ก  เยาวชนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ เล่นเกม ใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ มากกว่าเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  การเรียนรู้นอกโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ของเด็ก เยาวชน  จึงน้อยลงตามไปด้วย   เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและเรียนรู้เท่าทัน  กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น สามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคล ของชุมชนและสังคม ที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังจึงได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง”ขึ้น  โดยคาดว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้จะเป็นเยาวชนต้นแบบที่เป็นแกนนำที่มีศักยภาพ มีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมีความสามารถในการปรับตัว ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต  ต่อไป    การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานความเชื่อว่า เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นส่วนของสังคม ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมคิด เสนอแนวทาง วางแผนและร่วมดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ชุมชน  และสังคม
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะผู้นำที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  การพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่มีระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม สืบไป
 
วัตถุประสงค์
                   ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปังให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในตำบลได้
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนใน
ระดับตำบล
                   ๓. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชน หลีกเลี่ยงการไปมั่วสุม  แก้ไขปัญหาในระดับชุมชนได้  ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง , เด็กและเยาวชนตำบลกำปัง  คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง  จำนวน  5๐  คน
 
ระยะเวลาในการดำเนินการ
                   วันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2562
 
สถานที่ดำเนินการ
                   จัดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05