องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


อบต.กำปัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)


อบต.กำปัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)

ด้วยวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เสมอมาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในปี 2550 นี้ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.) ได้กำหนดจัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26  มิถุนายน)   ประจำปี 2550  ภายใต้  ปฏิบัติการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เยาวชนได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและคำสอน /พระราชดำรัส  9 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและคำสอน /พระราชดำรัส  9 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในทางสายกลาง คือ มีความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความรอบรู้ ความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกอันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะยังประโยชน์แก่ตนเองในระดับบุคคล นำไปสู่การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสังคมไปในทางเจริญบนพื้นฐานของความเพียร รวมทั้งการใช้สติปัญญาและความรอบคอบเป็นเครื่องกำกับWarning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90