องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการตำบลกำปัง เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ พ.ศ. 2559


ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จำนวนมาก  ประกอบกับเป็นตำบลที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กในพื้นที่สูง  ดังนั้นเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ  ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จำเป็นต้องร่วมมือกันดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน้ำ  ดังนั้น ชมรมอาสาสมัครกู้ชีพตำบลกำปัง  จึงจัดทำโครงการ “ตำบลกำปัง เฝ้าระวังการจมน้ำ” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาเด็กจมน้ำลงได้
          ระยะที่  1 ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาล/CPR คนจมน้ำ ให้แก่ กลุ่มเด็ก 6-15 ปี ในโรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน

ระยะที่  2  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ผู้นำหมู่บ้าน  อาสาสมัคร  และสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้แก่เด็ก จำนวน 30 คน

ความโดดเด่นของนวัตกรรม
          1)  เป็นการบริหารจัดการโดยองค์กรภาคประชาชน ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          2)  เป็นการดำเนินการเชิงรุก  โดยการเข้าไปให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาก่อนเกิดเหตุ  เกิดทักษะการช่วยเหลือคนจมน้ำ  และการเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างยั่งยืน
          3)  เป็นกิจกรรมใหม่ในพื้นที่ตำบลกำปัง
 ปัจจัยที่ส่งผลให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จ
          1)  ปัจจัยด้านผู้นำ  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญ
          2)  มีการประสานงานที่ดี  และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
          3)  การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และมีเครือข่ายหน่วยงานด้านการกู้ชีพในระดับจังหวัด
การประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
                1)  ผู้นำต้องกล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ  นโยบายต้องชัดเจน  มีการทำงานเป็นทีม
          2)  ท้องถิ่นต้องค้นหาจุดเด่น/จุดแข็งของพื้นที่  และพัฒนาก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของท้องถิ่นเอง
 การเผยแพร่นวัตกรรม
การจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการป้องกันการจมน้ำในงานวัน อสม.ปี 2559 ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
การนำเสนอผลงาน “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ” จังหวัดนครราชสีมา  ได้รางวัล “ระดับเงิน”
การเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่พื้นที่อื่น
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกการป้องกันการจมน้ำให้แก่เทศบาลตำบลโคกวาย และ อบต.ถนนโพธิ์

การจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายออ
อำเภอโนนไทย  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90