องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหัวดนครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหัวดนครราชสีมา